Ezt a kalandot ne hagyja ki!

Bérleti szerződés

B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S
 
 
Amely létrejött egyrészt  ........................................................, Lakcím:.........................................
 
 Szig. Szám : …………………………         Adószám: ………………………….           mint Bérbeadó és
 
Név/cégnév................................................................................... Állandó lakcím/székhely ….............................................
 
Szig. Szám.......................................................                              Adószám :..................................................
 
mint Bérbevevő között alulírott helyen és napon.
 
A Bérbeadó bérbe adja, a Bérbevevő bérbe veszi az alábbi gépkocsit és az ahhoz tartozó használati és berendezési tárgyakat.
 
Az egyes bérbe adott eszközök pontos leírását, tartozékainak listáját, műszaki állapotát, a kilométeróra állását a bérelt
eszközök átadásakor kitöltött Átadás-átvételi Jegyzőkönyv tartalmazza, amely jelen szerződés mellékletét képezi.
 
A bérleti díjat, az előleget, valamint az óvadék összegét, továbbá annak kiszámítási módját a Kalkulációs Lap tartalmazza,
amely ugyancsak jelen szerződés mellékletét képezi. A bérbevevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg ……………Ft, azaz …………………………………………………………..forint összegű bérleti díjat fizetett, melynek átvételét bérbeadó jelen szerződés aláírásával elismeri.
 
A Bérbe adott gépkocsi
 
Típusa: .................................................................... Forgalmi rendszáma: ................................. Férőhelyek száma :...........
 
 
A bérbe adott gépkocsit kizárólag az alább felsorolt személyek vezethetik:
 
 
Név :…………………………. Személyi igazolvány szám:……………….. Jogosítvány sorszáma:………………………
 
 
 Mobil telefonszám :……………………………
 
 
Név :…………………………. Személyi igazolvány szám:……………….. Jogosítvány sorszáma:………………………
 
 
 Mobil telefonszám :……………………………
 
 
Név :…………………………. Személyi igazolvány szám:……………….. Jogosítvány sorszáma:………………………
 
 
 Mobil telefonszám :……………………………
 
 
A Bérbevevő felelőssége tudatában kijelent i , hogy a felsorolt személyek a bérbe adott gépkocsi vezetésére érvényes
jogosítvánnyal rendelkeznek és legalább két éves gépkocsivezetői gyakorlatuk van.
 
A bérbe adott gépkocsi úti célja, és az út alatt kizárólagosan érintett országok felsorolása:
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
A lakóautóval utazó személyek száma:………… fő
 
A Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a bérleti szerződés időtartama alatt a bérelt gépkocsit Magyarország területéről kivigyék és
 
a fent felsorolt országokban azzal közlekedjenek. A Bérbeadó a határátlépést irányába engedélyezi.
 
 
 
 
A bérbevétel kezdő időpontja:...........................................................
 
 
A bérbevétel befejező időpontja:.....................................................
 
 
 
A gépkocsi revízióját (kötelező szervizelését) a Bérbevevő köteles a gépkönyvben feltüntetett kilométeróra-állásnál
elvégeztetni, a Bérbeadó költségére (hazatérés után a Bérbeadó számla ellenében kifizeti a költségét).
 
 
 
A Bérbevevő felelős minden olyan kárért, amely a gépkocsiban, annak alkatrészeiben illetve tartozékaiban a gépkocsi
átvételétől annak átadásáig (tehát a Bérbeadó részére történő visszaadásáig) keletkezik. Nem felelős azonban a Bérbevevő a
gépkocsi sérüléséért abban az esetben és annyiban, ha és amennyiben a sérülést vétkes magatartásával – bizonyítottan –
külső személy (tehát nem a Bérbevevő, és nem is az ő engedélyével a gépkocsiban vagy annak közvetlen közelében
tartózkodó személy) okozta.
 
 
A Bérbevevő felelőssége általában az általa óvadékként letett összeg erejéig terjed.
 
 
<font color=red>A teljes kárért felelős azonban a Bérbevevő az alábbi esetekben:

a) A Bérbevevő a teljes kárért felelős, ha a kár azért következett be, mert a Bérbevevő
- a gépkocsit gondatlanul, szakszerűtlenül üzemeltetette, vagy túlterhelte,
- a gépkocsihoz nem megfelelő üzemanyagot használt, illetve a gépkocsit elégtelen mennyiségű motorolajjal üzemeltetette,
- a gépkocsiban hagyta lopáskor a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét, vagy a tulajdon- vagy használati jog
igazolására alkalmas hatósági iratokat,
- a gépkocsit magára hagyta, nem gondoskodott megfelelő tárolásáról, szükséges őrzéséről, biztonságos parkolásáról.
- az útszakaszra vonatkozó magasságkorlátozást figyelmen kívül hagyta.
 
 
b) A Bérbevevő a gépkocsi-alkatrészek, gépkocsi-tartozékok, berendezési és használati tárgyak hiánya esetén ugyancsak a teljes kárért felelős.
 
 
c) A Bérbevevő felelőssége továbbá a teljes kár összegére fennáll a tető, a gumiabroncs, a kerekek, a fenéklemez és az az
alatti részek, a külső tükrök, az antenna és a belső tér károsodása esetén.
A Bérbevevő és a gépkocsit vezető személyek hozzájárulásukat adják személyi igazolványuk és/vagy útlevelük, valamint
jogosítványuk másolásához, továbbá ahhoz, hogy ezeket a másolatokat a bérbeadó szükség esetén az illetékes hatóságok
rendelkezésére bocsássa.</font>
 
 
A bérleti szerződés részletes feltételeit az ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK tartalmazzák, amelyek a jelen szerződés
hátoldalán találhatók. A Bérbevevő kijelenti, hogy a szerződés hátoldalán található általános szerződési feltételeket ismeri, és
azt magára nézve kötelezőnek elfogadja. A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után írták alá.
 
 
 
Kelt :......................................................................
 
 
 
 
 
 
 
Bérbeadó ............................................................                             Bérbevevő.................................................
 

Ha kérdése van még, vagy bérelni szeretne jelentkezzen az alábbi űrlapon: